Om Grantoftegaard

Om Grantoftegaard

Der er ingen tvivl om, at det er i tidens ånd at tale om bæredygtighed, fødevareproduktion, regenerativt landbrug, biodiversitet og rent grundvand.

Den Erhvervsdrivende Fond Grantoftegaard er rammen omkring denne udvikling og ser sig selv som en unik platform for en udvidet læringsarena omkring håndteringen af vores fremtidige jord, dyr og mennesker. Som et Living Lab – afgrænset af det skønne Pederstrup – stedet hvor fortid, nutid og fremtid mødes.

Baggrund

Grantoftegaard driver økologisk grøntsagsproduktion og naturpleje på markedsvilkår og ud fra en socialøkonomisk tilgang. Den erhvervsdrivende fond blev stiftet i 2001 af Ballerup Kommune på baggrund af en fortsat udvikling af landbrugsdriften på landbrugsarealer, der tidligere var opkøbt af kommunen til mulig byudvikling. Landbruget har i dag rådighed over 1200 ha. jord, hvorpå der sker en samlet bæredygtig grøntsags-, naturpleje og markdrift af. Fonden har desuden siden 1991 løst opgaver indenfor beskæftigelse af bl.a. ledige unge, uddannelsesforløb og miljøvenlig naturpleje i Ballerup Kommunen. Grantoftegaard har herudover en gårdcafé - forpagtet af Kokken og Kunstneren, med Galleri, Hjemmelavet Is, Kaffe, Tapas tallerken m.m. Derudover er der salg af mel fra Kornby Mølle og div. syltede sager og honning.

Grantoftegaard er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV). Vi tror dybest set på, at fremtidens forretning ikke kun handler om shareholderværdi, men også om at skabe en social- og miljømæssig impact. Vi er drevet af en særlig ambition om at skabe positive forandringer - for folk - deres liv - og verdenen vi befinder os i. Ved at bære prædikatet #RSV, viser vi omverdenen, at vi lever op til det vi laver. Grantoftegaard ledes af en bestyrelse, hvis virke årligt drøftes og fastholdes i den “Lovpligtige redegørelse om god fondsledelse, jf. Årsregnskabsloven §77a”. Derudover er fondens formål defineret af vedtægterne:

§3 Fondens formål er

 • At udbyde aktiverings-, beskæftigelsesmæssige- og uddannelsesmæssige tilbud
 • At understøtte den kulturelle udvikling i Ballerup Kommune og arbejde med kulturelle tilbud, herunder besøgsvirksomhed og drift af et økologisk landbrug restaurations- og cafémiljø i tilknytning til gårdens aktiviteter
 • At varetage naturpleje af kommunens naturprægede arealer og bl.a. i den forbindelse at fremme et økologisk udviklingsmiljø i Ballerup Kommune, herunder formidle viden om økologi; økologisk landbrugsdrift; økologisk forarbejdning og produkter

Fondens formål er at have særlig fokus på bæredygtig forretningsudvikling i bred forstand, hvor den økologisk grøntsagsproduktion og miljøforbedrende naturpleje samt grundvandssikring integreres med social og kulturel ansvarlighed. De almennyttige formål deles op i deciderede sociale formål og samfundsnyttige formål i grøntsagsproduktionen og naturplejen.

Virksomhedens sociale ansvar tager bl.a. sit afsæt i at:

 • Uddanne unge mennesker i dansk matematik og dysleksi på særlige vilkår på Grantoftegaard skolen
 • Udvikle nye faste stillinger, for personer med behov for en særlig indsats for at deres mulige erhvervsevne kan komme i spil
 • Aktivere ledige med henblik på at afklare muligheder og optræning til en videre tilknytning til arbejde eller uddannelse
 • Tilbyde praktikforløb som erstatning for ordinært skoleforløb

De samfundsnyttige formål i landbrugsdriften udgøres bl.a. af:

 • Miljøforbedrende naturpleje og økologisk grøntsagsproduktion med fokus på grundvandssikring
 • At skabe stor tilgængelighed og oplevelsesattraktioner for borgere i almindelighed
 • At formidle forståelse for økologiske sammenhænge til alle skolebørn

Grantoftegaards samfundsmæssige indvirkning kan værdimæssigt fastholdes ud fra følgende grundlag:

 1. Vi medvirker til at omsætte, videreudvikle og styrke 10 af FNs verdensmål
 2. Vores ”produkt – det fælles tredje i form af grøntsager, dyr og madlavning – er designet til at hjælpe folk på kanten af livet. Vi skaber og har nogle rammer, hvor borgeren får mulighed for og støtte til at udvikle sig til hele, selvstændige individer og sikre at der opnås samme muligheder som andre borgere har ift. fællesskaber og livsmuligheder
 3. Vi ansætter borgere som er særligt udfordrede
 4. Vi garanterer fair priser på vores varer. Vi forlanger af vores leverandører og samarbejdspartnere at de lever op til standarder der overholder såvel miljømæssige- som sociale forhold. Og som os selv, garanterer arbejdsmiljørigtige arbejdspladser
 • Udvikling

  Vi skal udvikle os og Gården kontinuerligt – i ånden: Fra Mere Til Bedre og fra Ejerskab til Adgang til

 • Ordentlighed

  Vi er ordentlige med os selv og hinanden og vores omgivelser

 • Nysgerrighed

  Vi er videbegærlige, spørgelystne og lyttende

 • Udfordringer

  Opfatter vi som en potentiel mulighed for at finde løsninger og gøre noget andet

 • Samskabelse

  Vi tror på at vi skal skabe fremtiden i fællesskaber – offentlige, private som civilsamfund

Grantoftegaard er medlem af arbejdsgiver- og interesseorganisationen for kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark Kooperationen.

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder har til formål at indføre en registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder, der kan danne grundlag for en fælles identitet. Registreringsordningen muliggør, at virksomheder, som lever op til visse standarder for deres virksomhedsdrift og transparens, kan dokumentere dette over for myndigheder, samarbejdspartnere og kunder via en eneret til betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed.

Erhvervsstyrelsen har tilsynsmyndigheden og skal sikre, at Grantoftegaard arbejder ud fra følgende 5 socialøkonomiske principper:

 1. At vi har et social formål
 2. At vi er erhvervsdrivende
 3. At vi er uafhængige af det offentlige
 4. At vi arbejder inddragende og ansvarligt
 5. At vi har en ansvarlig håndtering af vores overskud

Ordningen har således til formål at give virksomheder som Grantoftegaard, der løfter et socialt ansvar en mulighed for at blive en klassificeret del af det socialøkonomiske felt. Fordelen ved registreringen er således registreringen i sig selv, men også at sikre kunder, investorer og andre interessenters tillid til den socialøkonomiske sektor.

RSV er derfor en beskyttet titel, der sigter mod at beskytte virksomheder mod urimelig konkurrence fra andre virksomheder, der ved uretræsigt an anvende titlen, forsøger at opnå en konkurrencefordel. Det er at sidestille med det økologiske “Ø-mærke”. Når vi bærer prædikatet RSV, så viser vi omverdenen, at vi lever op til det vi lover.

Grantoftegaard har ladet sig registrere, da vi dybest set tror på, at fremtiden forretning ikke kun handler om shareholder værdi, men også om at skabe en social og miljømæssig impact. Vi er drevet ud af en særlig ambition om at skabe positive forandringer for folk – deres liv – og verdenen vi befinder os i. Vi tror på, at vi kan skabe et 100% social økologisk og bæredygtigt samfund, hvor end sociale og personlige udfordringer ikke står i vejen for at opnå beskæftigelse.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev