Ressourceforløb

Vejlednings- og opkvalificeringsforløb

Forløbene er med fokus på at afdække, udvikle og optræne borgerens arbejdsmæssige ressourcer gennem tilknytning til en af Grantoftegaards brancherettede arbejdshold, for derved at komme tættere på arbejdsmarkedet. Opgaverne kan direkte sidestilles med funktioner på arbejdsmarkedet, og giver borgeren et godt fundament med opkvalificering til at bliver klar til virksomhedspraktik, job med løntilskud, uddannelse eller ordinært arbejde.

Borgeren modtager sideløbende individuel beskæftigelsesrettet vejledning, hvor der arbejdes motiverende og målrettet med at facilitetere borgerens ressourcer, vejledes om job og uddannelse, og omkring sociale forhold, såfremt det er en barriere for at borgeren kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Der er mulighed for deltagelse i Jobsøgningsværkstedet. Her introduceres til jobsøgning på nettet, ydes hjælp til udfærdigelse af cv samt målrettede jobansøgninger og vejledning omkring jobsamtaler.

Forløbet er inkl. skriftlig progressionsrapport.

 

Social mentor for unge under 40 år med sammensatte sociale/psykiske udfordringer

For borgere under 40 år med psyko-sociale vanskeligheder er der mulighed for at borgeren i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb tilknyttes social mentor på Grantoftegaard. Det kan typisk være ved alvorlige psykiatriske diagnoser som skizofreni, udtalte angstproblematikker, misbrug, hvor der er behov for udvidet socialpædagogisk støtte for at borgeren kan indgå i et tilbud og der pågår et udvidet samarbejde med eksterne aktører.

 

Ressourceforløb

Grantoftegaard tilbyder forskellige ressourceforløb, som kan være en del af rehabiliteringsplanens indsatsdel.

Borgeren tilknyttes typisk et arbejdshold samt socialfaglig vejledning, hvor der arbejdes med at motivere, støtte og afklare inden for hvilke områder borgeren kan udvikle sine ressourcer i forhold til uddannelse eller erhvervsmæssig tilknytning. Korte virksomhedspraktikker er ofte en del af denne type forløb.

Forløbet er inkl. progressionsrapporter med vurdering af udviklingsmuligheder og arbejdsevne.

 

Ressourceforløb udvidet

I et udvidet ressourceforløb varetager vi en mere helhedsorienteret og koordinerende indsats i forhold til borgerens udfordringer. Ofte er der tale om personer, som har behov for udvidet socialpædagogisk støtte for at kunne indgå i aktiviteter, og som modtager støtte fra flere forvaltninger. Der tilknyttes social mentorstøtte på Grantoftegaard, og der etableres samarbejde med relevante aktører omkring borgerens erhvervsmæssige, personlige og sociale forhold.

I denne type forløb er fokus ligeledes at motivere, støtte og afklare inden for hvilke områder borgeren kan udvikle sine ressourcer i forhold til uddannelse eller erhvervsmæssig tilknytning.

Forløbet er inkl. progressionsrapporter med vurdering af udviklingsmuligheder og arbejdsevne.

Jobforløb for ledige jobparate fleksjobberettigede

Gennem deltagelse på et af Grantoftegaards brancherettede arbejdshold opkvalificerer den fleksjobberettigede sig til arbejdsmarkedet ved at vedligeholde eller tilegne sig nye praktiske, faglige og sociale kompetencer.

Borgeren modtager sideløbende individuel vejledning om udvikling af kompetencer og brancheafklaring.

Deltageren tilknyttes jobsøgningsværksted, hvor der ydes vejledning til at søge job og virksomhedspraktik. Borgeren introduceres bl.a. til jobsøgning på nettet, der ydes hjælp til udfærdigelse eller opdatering af cv, vejledes i brug af Jobnet og Joblog.

 

Rådighedsvurdering af fleksjobberettigede

Forløbet er for borgere hvor der siden tilkendelsen af fleksjob er tiltrådt yderligere fysiske eller psykiske forhold, med betydning for arbejdsevnen. Borgeren tilknyttes i forløbet et af Grantoftegaards arbejdshold, hvor fokus er at afklare og udvikle borgerens ressourcer i forhold til funktioner på arbejdsmarkedet. I forløbet indgår individuel socialfaglig mentorstøtte, da der ofte er tale om sammensatte problemstillinger borgeren møder med.

Forløbet afsluttes med en skriftlig progressionsrapport med vurdering af borgerens udvikling, mulighed for fortsat at kunne søge og varetage et fleksjob, eventuelt ny tilkommende støtte- eller skånebehov, forslag til brancher, vurdering af udviklingsmuligheder og arbejdsevne.

 

Arbejdsprøvning

I forbindelse med sygdom og/eller langvarig ledighed, hvor der er tvivl om borgerens fremtidige beskæftigelsesmuligheder kan arbejdsprøvning etableres på et eller flere af Grantoftegaards brancherettede arbejdshold.

Funktionerne kan sidestilles direkte med funktioner på arbejdsmarkedet, da arbejdsholdende er en integreret del af virksomheden. Arbejdsprøvningen gennemføres i et tæt samarbejde med socialfaglig holdleder og vejleder.

Afsluttende udfærdiges en rapport med beskrivelse og vurdering af forløbet, herunder udviklingsmuligheder og arbejdsevne.

Opfølgning /mentorstøtte

Efter afsluttet forløb på Grantoftegaard ydes der en periode individuel socialfaglig mentorstøtte til indslusning eller for at fastholde borgeren i virksomhedspraktik, uddannelse, arbejde mv. Der aftales en afgrænset periode med 2 timer om ugen.

 

STU- uddannelse

Gennem den brancherettede STU på Grantoftegaard kan eleven tilegne sig personlige, sociale og faglige kompetencer til at opnå en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet med nye muligheder for videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Grantoftegaard tilbyder moduler af kortere eller længere varighed inden for fagområderne dyrehold, gartneri og grøntsager, markdrift, hestehold, køkken og butikscafe.

Der indgår fælles faglig undervisning omkring økologi og landbrug, FVU-undervisning i dansk og matematik samt undervisning i almindelig daglig livsførelse og alment dannende ting.

 

PPR forløb:

Vi tilbyder et praktikforløb på et af vores arbejdshold for skoleelever fra 14 år, der har behov for et alternativ til skolen i kortere eller længere periode. Eleven deltager på et af gårdens arbejdshold.

PPR eller socialforvaltningen kan henvise til forløb. Unge under 18 der ikke er undervisningspligtige, kan evt. henvises til forløb via Jobcenter, UU-vejledning og Socialforvaltning.

Specialundervisning, FVU og AVU undervisning, samt VLV-test

Grantoftegaardskolen er en del af Grantoftegaard. Med skolens beliggenheden på gården er en motiverende faktor for elever, som ikke kan indgå eller profitere af ordinære VUC-forløb.

Skolegangen kan kombineres med andre forløb på Grantoftegaard eller stå alene, for dem som kun har brug for skolegang med afsluttende eksamen i enkeltfag.

Grantoftegaard bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på vores website, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere her

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close